Història


---> Veure el llibre on es recull més de 15 anys d'història de les Aules per al Temps Lliure.             

 

 

AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA PER AL TEMPS LLIURE


MÉS DE QUINZE ANYS D’HISTÒRIA


Fa més de quinze anys que l’Associació Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure va emprendre el camí cap a l’ampliació de coneixements culturals per a la gent gran, a través de la Universitat. És el moment, doncs, de fer balanç i de recollir en una memòria, de forma sintetitzada i ordenada tot el procés de creació, organització i desenvolupament d’aquest periple. També cal fer referència als alumnes i al creixement de l’Aula, a l’organització dels cursos i matèries tractades, i a les relacions amb altres Aules. Es important constatar que sense l’existència d’una Associació aquest projecte no s’hauria pogut convertir en realitat.  


Per això és tan necessària i imprescindible la participació i col·laboració de tots els socis, com a alumnes de l’Aula, en tot allò que signifiqui assolir els objectius culturals i socials que l’Associació té com a Entitat al servei de la societat.   

QUINZE ANYS DE L’AULA TEMPS LLIURE 

El seu passat i present  

Antecedents:

Les Aules de gent gran a Europa van començar a França a final del 1969-70, concretament a Tolosa de Llenguadoc, on un professor de sociologia de la Universitat, Pierre Vellas, va observar que molts dels seus companys, un cop jubilats, experimentaven un ràpid deteriorament de les seves facultats físiques i mentals. Preocupat per aquesta situació va decidir crear una Aula amb un programa específic orientat al manteniment de les capacitats intel·lectuals d’aquells jubilats . En relatiu poc temps els resultats obtinguts van ser molt positius i les Aules es van estendre amb celeritat a França i altres països. Entre els anys 1978 i 1980 funcionaven ja en algunes comarques catalanes i a Barcelona ciutat unes Aules de Gent Gran i van destacar pel seu gran nombre d’alumnes les de la Universitat de Barcelona, conegudes com les AUGG.

L’Ajuntament de Barcelona a mitjans dels anys noranta va impulsar la creació d’Aules als barris. Pel districte Horta-Guinardó, la Sra. Montserrat Soler i la professora de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, Sra. Montserrat Casas, conjuntament amb altres persones vinculades a Entitats socials i culturals van prendre la iniciativa de constituir una Associació d’Aules d’Extensió Universitària per al Temps Lliure, en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent”. 

Els Estatuts d’aquesta Associació es van presentar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 16 de maig de 1996. Mentrestant es va iniciar l’activitat docent durant el darrer trimestre del curs1995-96; es va inaugurar el dijous 18 d’abril de 1996 En aquell moment hi havia setze alumnes inscrits. Un cop aprovats els Estatuts i acordat entre l’Associació i la UAB el programa i els professors dels diversos temes així com els horaris i dies de classe, es va iniciar el Curs 1996-97.

El dia 17 d’octubre de 1996, va tenir lloc l’obertura oficial del curs de l’Aula Temps Lliure, a la seu de l’ICE-UAB de la Casa de la Convalescència de l’Hospital de Sant Pau, a les 10 hores, amb l’assistència de representants acadèmics de la UAB i de l’ICE, del districte municipal Horta-Guinardó, la presidenta d’AFOPA i de la presidenta de l’Associació de l’Aula.

Les classes, però, ja havien començat una setmana abans,el dimarts, 10 d’octubre. La primera sessió va ser a càrrec de la professora Carme Tomàs de la UAB amb el tema Barcelona, ciutat entre rius, mar i muntanya.

Han transcorregut quinze anys i dels 16 alumnes inicials s’ha passat a 832 actualment matriculats. Aquest fet és una indiscutible demostració del gran interès de la gent gran per assolir un augment de coneixements i del seu bagatge cultural.

El programa establert entre l’Associació de l’Aula i la UAB, determinava l’objectiu de potenciar una formació multidisciplinària cercant l’aprofundiment dels problemes contemporanis amb l’ajut de professors especialitzats. Sense cap dubte, aquests objectius van ser un gran atractiu per a les persones que van prendre l’opció d’integrar-se en aquesta Aula Temps Lliure.

Resum de les activitats acadèmiques de l’Aula i de la Junta directiva des de l’octubre del 1996:

 

Les classes es van iniciar en una aula de l'edifici de la Casa de la Convalescència, seu de l’Institut de Ciències de l’Educació de l’UAB, els dimarts i els dijous. El Curs següent (1997-1998) es van traslladar a la Casa Elizalde del carrer València, ja que es va iniciar la rehabilitació de l’edifici de la Casa de la Convalescència. El Curs 2000-2001, finalitzades les obres, van tornar a la Casa de la Convalescència. En aquell moment el nombre d’alumnes matriculats ja era de setanta. 

El programa de formació, orientat a l’estudi de temes d’interès comú, es va fonamentar, en qüestions d’actualitat, com ara: les etapes de la construcció Europea segons el Tractat de Maastricht,  el camí cap a una unió monetària de la UE, els problemes socials provocats per l’augment de la immigració del 1996 al 2000 que van provocar brots de xenofòbia.

Dintre de la Història Moderna es va tractar amb profunditat l’etern conflicte palestí-israelià i la gran influència del cinema pel coneixement de la història. En relació als avenços científics es va donar relleu a la Biogenètica i la Neurobiologia. També es van tractar aspectes d’Astronomia, Cosmologia, Història de la Filosofia i de les Religions, etc. 

Aprovats els Estatuts, es va constituir una Junta Directiva presidida per la Sra. Montserrat Soler, per tal d’establir, entre altres objectius, el Conveni amb l’ICE-UAB, als efectes acadèmics i administratius de la programació de les classes. L’organització i coordinació de professors i matèries dels cursos va restar a càrrec de la professora de l’ICE, Sra. Montserrat Casas, cofundadora també de l’Associació. Es va determinar que els vocals de la Junta haurien d’actuar com a delegats per atendre les incidències derivades dels professors i dels alumnes durant les classes.

El curs 1999-2000 la Sra. Montserrat Soler va cessar de la presidència de l’Associació, un cop finalitzat el període fixat pels Estatuts. La va succeir el Sr. Joan Morros Cabanas, alumne de l’Aula i membre, en aquell temps de la Junta Directiva d’AFOPA, entitat que, des de l’any 1982, representa les Aules de la Gent Gran de Catalunya. 

A la tardor de l’any 2002, per motiu del traspàs del Sr. Joan Morros, es va fer càrrec de la presidència en funcions la Sra. Maria Asunción Vázquez, que fins aleshores era la vicepresidenta. Al segon trimestre del Curs 2002-2003, en una convocatòria dirigida al col·lectiu que ja constava de 160 alumnes, es va ratificar en el càrrec. Dintre de la renovació de càrrecs, transcorregut el període estatuari, el secretari de la junta Sr. Salvador Juanola (membre fundador de l’Aula) va ser substituït per Joaquim Muñoz. 

Durant el període de temps comprès entre els cursos 2003-2004 fins el 2007-2008, l’Aula va tenir un gran increment d’alumnes. La Junta, amb la Coordinadora del Curs Sra. Carme Tomàs i el Sotsdirector de l’ICE Sr. Josep M. Tatjer, van haver d’ajustar la programació de professors i de temes a tractar, afegir els nous grups i redistribuir els espais. També es va ampliar el nombre de vocals de la Junta Directiva, per tal que cada grup d’alumnes tingués un delegat per atendre les previsibles incidències de professors i d’alumnes durant l’horari de les classes.

En la Memòria publicada per AFOPA (octubre 2005), i dirigida a totes les Aules pel seu president Sr. Màrius Rodriguez, es recullen totes les dades corresponents a la composició i programes d’activitats de totes les Aules catalanes i cal remarcar que ja en el curs 2003-2004 l’Aula Temps Lliure, ja estava situada en el tercer lloc del conjunt existent. 

Durant la primavera de l’any 2006, en una assemblea general ordinària d’AFOPA, es va acordar que era necessari que un representant de l’Aula Temps lliure formés part de la Junta Directiva d’aquesta entitat. Es va nomenar per al càrrec el Sr. Joaquim Muñoz i Gispert. La finalitat era aconseguir que les Aules d’Extensió Universitària de la Gent Gran quedessin incloses a l’àmbit de les competències de la Conselleria d’Universitats de la Generalitat de Catalunya. 

Durant l’esmentat període 2003-2008 l’Aula Temps Lliure va ser present a tots els actes organitzats per AFOPA i les Aules de Gent Gran de Catalunya i va assistir a les Assemblees i visites a les diverses Universitats (Rovira Virgili, UPC, Pompeu Fabra, etc.). Van ser especialment destacables les Jornades de Treball de Vic (4 de maig 2007), i de Manresa (9 de novembre de 2007) on es va participar junt amb altres Aules en la presentació de treballs i noves propostes de millora. 

A l’inici del Curs 2008-2009, es va renovar la Junta Directiva i es va proclamar com a nova presidenta, des del dia 3 de novembre de 2008, la Sra. Montserrat Nolla., com a vicepresidenta la Sra. Glòria Codina, secretari Sr. Jordi Soler i tresorera Carme Andreu. Van quedar designats per la Junta 10 Vocals corresponents a tots els Grups actualment existents. 

A l’inici del curs 2010-2011 ja hi havia matriculats més de 800 alumnes i hi havia una llarga llista d’espera. El 25 de març es va renovar la Junta, i en l’Assemblea Ordinària d’AFOPA va ser elegida presidenta la Sra. Montse Lamúa i com a vicesecretària la Sra. Carme Andreu, ex tresorera de l’Aula Temps Lliure.  

En aquesta nova etapa de l’Associació, la Junta Directiva va convocar pel dia 24 de novembre del 2010 la primera Assemblea General Ordinària que aprovaria uns nous Estatuts i la fixació d’una quota econòmica anual, per poder afrontar les despeses derivades de la nova organització de l’Aula. Hi van assistir setanta alumnes. 

L’any següent i, com que el nombre d’alumnes no parava de créixer, es va convocar una segona Assemblea General Ordinària per fixar la Junta directiva, el nomenament de nous vocals,  el Reglament de Règim Intern i l’Estat Econòmic de l’Associació.